พระอาจารย์มั่น         พระอาจารย์ฝั้น        พระธาตุเชิงชุม          ประตูเมือง               ปราสาทผึ้ง


 

 

นายสิทธะชัย  รังสิกรรพุม
พัฒนาการจังหวัดสกลนคร

Search

Main Menu
<< สาระ...น่ารู้ >>

   ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมอีเล็กทรอนิกส์
 OTOP
สกลนคร

 
  RoadMap มหาดไทย
  คลังข้อมูลภูมิปัญญา OTOP
 
กระบวนการจัดทำแผนชุมชน

TOT
e-market.com

สินค้า  OTOP

KM การจัดการความรู้"การบริหารการจัดการครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ"
 
 
 
 
 
 
 
   
 ค้นหา โดย Google.com
ท่องเที่ยวจังหวัดสกลนคร
ฟังวิทยุออนไลท์ สวท.สกลนคร
 
 
 ก้าวหน้าสู่  Asean


วิสัยทัศน์กรมการพัฒนาชุมชน "ชุมชนเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากมั่งคง"                                                                                                                                                                                                                                         
 
 

                                          

        
        นางไพเราะ  รอยตระกูล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขต 11 ตรวจเยี่ยมนิทรรศการโครงการมนุษย์ทองคำสร้างสรรค์เศรษฐกิจพอเพียง สร้างสุข
ของจังหวัดสกลนคร ในการประกวดโครงการริเริ่มสร้าง
สรรค์คำรับรองการปฎิบัติราชการภายในหน่วยงาน (IPA)  ปี พ.ศ. 2558  ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร
        นางไพเราะ  รอยตระกูล  ผู้ตรวจราชการกรมการ   พัฒนาชุมชน เขต 11 ตรวจประเมินโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด หมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และคัดสรรค์บุคลากร กรมการพัฒนาชุมชน ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี  2558  โดยมีนายสิทธะชัย  รังสิกรรพุม      พัฒนาการจังหวัดสกลนคร ให้การต้อนรับเมื่อวันที่ 6 ก.ค 2558 ณ ห้องประชุมเทสรังสี ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
        นายบุญส่ง  เตชะมณีสถิตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัด
สกลนคร  ประธานคณะกรรมการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐ
กิจพอเพียง " อยู่เย็น  เป็นสุข "  ปี  2558  รอบที่  2 พร้อมคณะกรรมการ ฯ  ติดตามตรวจเยี่ยมบ้านคำข่า หมู่ที่
4  ตำบลไร่  อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่
19  มิถุนายน  2558  โดยมี นายอำเภอพรรณานิคม ให้
การต้อนรับ
       นายสิทธะชัย  รังสิกรรพุม  พัฒนาการจังหวัดสกลนคร
ประธานคณะกรรมการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
"อยู่เย็น เป็นสุข" และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ปี 2558
พร้อมคณะกรรมการ ฯ ได้ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง รอบแรก จำนวน 18 หมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 20 พ.ค. -
8 มิ.ย. 2558 เป็นที่เรียบแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อดำเนินการในรอบที่ 2 ซึ่งมีนายบุญส่ง เตชะ
มณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน
        นางไพเราะ  รอยตระกูล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขต 11  ตรวจเยี่ยมประเมิน และคัดเลือกศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากต้นแบบ ที่อำเภอ
พรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร  โดยมีนายสิทธะชัย  รังสิกรรพุม  พัฒนาการจังหวัดสกลนคร ให้การต้อนรับ ณ ที่ว่าการอำเภอพรรณานิคม และศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก อ.พรรณานิคม  เมื่อวันที่  24  เมษายน  2558
       นายพัณณ์เดชน์  ศรีจันทร์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการศูนย์ปฎิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.จ)
โดย นายสิทธะชัย  รังสิกรรพุม พัฒนาการจังหวัดสกลนคร ได้มอบหมาย นายชัยรัตน์  สุวัตธิกะ  หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รายงานความก้าวหน้าของการแก้ไขปัญหาความยากจนของจังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 22  เมษายน  2558  ณ  ห้องประชุมเทสรังสี  ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
 เท      นายขวัญชัย  วงศ์นิติกร  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
พร้อมด้วย คณะผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน และชมรม
แม่บ้านพัฒนาชุมชน  ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดา สยามบรมราชกุมารี ฯ  ในงานกาชาด ปี  2558  ณ
สวนอัมพร บริเวณลานพระบรมรูปทรงม้า กรุงเทพฯ  เมื่อวันที่  30  มี.ค 2558  ในการนี้ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
ได้ถวายของที่ระลึก เป็นรูปแพะที่ทำมาจากไข่นกกระจอก
เทศ  ( OTOP จังหวัดสมุทรปราการ )
       นายบุญส่ง  เตชะมณีสถิตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัด
สกลนคร และคณะอนุกรรมการความร่วมมือ  9  จังหวัด
3 ประเทศ (ไทย เวียดนาม และลาว ) ร่วมในพิธีเปิดงาน
OTOP  Paradise  สวรรค์นักช้อป  OTOP  สู่อาเซียน โดย
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดสกลนคร จำนวน  5 ล้านบาท  เมื่อวันที่  27  มีนาคม  2558  ณ  สนามมิ่งเมือง  อ.เมือง  จังหวัดสกลนคร
    นางสายพิรุณ  น้อยศิริ  รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เป็นประธานในพิธีเปืดการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน (นบพ.) รุ่นที่  2  จำนวน  100  คน เมื่อ
วันที่  22  มีนาคม  2558  ณ  วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน
อำเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี  ในรุ้นนี้ สพจ.สกลนครมีข้่ราชการในสังกัด เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน  2  คน คือ
       1. นายอัคริเดช  ทองหมั้น  นวช.ชำนายการ
       2. นางขนิษฐา  เปรี่ยมดี     นวช.ชำนาญการ
    ในนาม สพจ.สกลนคร ขอแสดงความยินดีด้วยครับ
    นายขวัญชัย  วงศ์นิติกร  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เป็นประธานในพิธีเปิด ร้าน OTOP  ที่สนามบินนานาชาติ
จังหวัดกระบี่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ให้การต้อนรับ
และมี นายวาทกานต์  ช่อแก้ว  พัฒนาการจังหวัดกระบี่เป็น
ผู้กล่าวรายงาน  และมีผู้อำนวยการท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดกระบี่ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด
  ดร.ขนิษฎา  กาญจนรังสีนนท์  ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการ
พัฒนาชุมชน บรรยายวิชา นวัตกรรมในงานพัฒนาชุมชน
หลักสูตร นักบริหารงานพัฒนาชุมชนระดับกลาง (นบพ.)
รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่  4 มีนาคม  2558  ณ วิทยาลัยการพัฒนา
ชุมชน อำเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี  โดยมีนางมุกดา
บุตรละคร  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ สพอ.วานรนิวาสจังหวัดสกลนคร  เข้ารับการอบรมในรุ่นที่ 1
  นายขวัญชัย  วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้แสดงความยินดีกับข้าราชการทุกท่านที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตร"นักบริหารงานพัฒนาชุมชนระดับกลาง"(นบพ.) จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ  100 คน สำหรับจังหวัดสกลนครได้รับการคัดเลือก  จำนวน  3  คน  ดังนี้
       1.นางมุกดา  บุตรละคร       รุ่นที่ 1
       2.นายอัคริเดช  ทองหมั้น    รุ่นที่ 2
       3.นางขนิษฐา  เปรี่ยมดี       รุ่นที่ 2
  นายสิทธะชัย  รังสิกรรพุม  พัฒนาการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีลงนามคำรับรองการปฎิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน การถ่ายทอดตัวชี้วัดคำรับรองการปฎิบัติราชการสู่บุคคลและข้อตกลงการปฎิบัติราชการ ฯ (ข้อตกลงต้นรอบ)  รอบที่ 1เมื่อวันที่  27  ก.พ 2558  ณ รร.สกลแกรนด์พาเลซ  อ.เมืองจังหวัดสกลนคร


  นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในการมอบรางวัลการประกวดร้าน OTOP ในงานกาชาดรวมน้ำใจ ไทสกล ประจำปี  2558  ในที่ประชุมกรมการจังหวัด เมื่อวันที่ 29 มกราคม  2558   อำเภอที่ได้รับรางวัลมีดังต่อไปนี้  รางวัลที่ 1  อำเภออากาศอำนวย  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 อำเภอพังโคน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 อำเภอวาริชภูมิ  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  3 อำเภอโคกศรีสุพรรณ
  คณะทำงานติดตามและตรวจสอบคุณภาพข้อมูล ได้ออกนิเทศการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ปี 2558 ที่บ้านห้วยหิน หมู่ 1 และ หมู่ 6 ตำบลหนองแวง อ.วานรนิวาส / ที่ว่าการอำเภอคำตากล้า และที่ว่าการอำเภอโพนนาแก้ว เพื่อนำข้อมูลรายงานผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และข้อมูลพื้นฐาน ดังนี้ข้อมูล จปฐ. จัดเก็บได้  118,843 คร. คิดเป็นร้อยละ 53 %ข้อมูลพื้นฐาน จัดเก็บได้  11,200 คร. คิดเป็นร้อยละ 41.4 %  ข้อมูล ณ วันที่ 21 มกราคม 2558 เวลา  15.00 น.
  นางสายพิรุณ  น้อยศิริ  รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนได้มอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อน Service Mindเรื่อง " ระบบบริการที่เป็นเลิศ " และการวางแผนปฎิบัติงาน( Action  Plan )  ให้แก่ข้าราชการในสังกัดสถาบันการพัฒนาชุมชน  กรมการพัฒนาชุมชน  เพื่อเตรียมความพร้อมของสถาบันการพัฒนาชุมชน ในการเข้าสู่ AEC ในปี 2558  
  นายสิทธะชัย รังสิกรรพุม พัฒนาการจังหวัดสกลนคร นำทีมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนร่วมงานแถลงข่าวงานกาชาด " รวมน้ำใจ ไทสกล " โดยชี้แจงรายละเอียดของการจัดกิจกรรม การแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์OTOP และกิจกรรมการเดินแบบผ้าคราม ผ้าไหม และชุดประจำชาติในASEAN ในการนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนครได้มอบเงินสนับสนุนงานกาชาด จำนวน  10,000 บาท  เมื่อวันที่  7  ม.ค. 2558 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร  จัดลงนามรับทราบของผู้ปฏิบัติงานตามนโยบายสร้างความโปร่งใสในหน่วยงาน โครงการพัฒนาชุมชนสกลนครร่วมใจใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยนายสิทธะชัย รังสิกรรพุม พัฒนาการจังหวัด เป็นประธานในการลงนามกับกลุ่มงานฯ/ฝ่ายอำนวยการ และสพอ. จำนวน  ๑๘ อำเภอ
  นางสาวสุดท้าย  ชัยจันทร์ทึก คลังจังหวัดสกลนคร บรรยาย
เรื่อง พระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิบำเหน็จบำนาญ ตาม
พรบ.บำเหน็จบำนาญข้ารชการ พ.ศ. ๒๔๙๔  พ.ศ. ๒๕๕๗
กฏหมาย UNDO

  นายสิทธชัย รังสิกรรพุม พัฒนาการจังหวัดสกลนคร มอบนโยบายการดำเนินงานโครงการพัฒนากระบวนการมนุษย์ทองคำ สร้างสรรค์งาน พช.สกลนคร ส่วนขยาย แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร ๑๐๖ คน  เมื่อวนัที่ ๒๔ ธันวาคม  ๒๕๕๗  ณ อุทธยานแห่งชาติภูผายล อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร
  นายอรรถพร  สิงหวิชัย  รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน บรรยายพิเศษ เรื่องกลยุทธ์การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนปี 2558  ตามโครงการประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ ไตรมาสที่  1 /2558  ณ  รร.สกลแกรนด์พาเลซ อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  เมื่อวันที่  18  ธันวาคม  2557  โดยมีนายสินชัย  ถนอมสิน  ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน และนายสิทธะชัย  รังสิกรรพุม  พัฒนาการจังหวัดสกลนคร
ให้การต้อนรับ
  นายขวัญชัย  วงศ์นิติกร ได้เยี่ยมให้กำลังใจผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ ณ โรงแรมปริ้นท์พาเลซ  กรุงเทพ ฯ  เมื่อวันที่  12  ธันวาคม   2557  โดยจังหวัดสกลนครได้ส่ง นางมุกดา  บุตรละคร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวานรนิวาส เข้าร่วมโครงการดังกล่าว
  นายสินชัย ถนอมสิน ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน มอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่หัวหน้ากลุ่มฯ/หัวหน้าฝ่าย/พัฒนาการอำเภอ/นักวิชาการ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมเทสรังสี  ศาลากลางจังหวัดสกลนคร และร่วมการประชุมประจำเดือนธันวาคม 2557 โดยมีนายสิทธะชัย รังสิกรรพุม พัฒนาการจังหวัดสกลนคร
เป็นประธานในการประชุมฯ

  นายสินชัย ถนอมสิน ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนบรรยายพิเศษ " กลยุทธ์การทำงาน " ตามโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ
เพิ่มทักษะด้านการจัดทำบัญชีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-2  ธันวาคม  2557  ณ รร.สกลแกรนด์พาเลซ
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนครโดยมี นายประสาท  ทัศคร 
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมทีมวิทยากร
ให้การต้อนรับ
  นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน
พิธีปล่อยสัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ ฯ ( 5 ธ.ค. 57) จำนวน 4 แสนตัว
ณ อ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง ม.6 และก่อสร้างฝายชลอน้ำ ม. 10
ต. ดงเหนือ อ.บ้านม่วง จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่  2 ธันวาคม  2557

จังหวัดสกลนคร อบรมครอบครัวพัฒนาในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนายสิทธะชัย. รังสิกรรพุม พัฒนาการจังหวัดสกลนคร บรรยายให้ความรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
ภูพานฯ ในวันที่ 24 พ.ย.2557 มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการฯจำนวน  200  คน

  นายสินชัย  ถนอมสิน ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนและกองการเจ้าหน้าที่ ตรวจติดตามผลการปฎิบัติงานพร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคของ นายปิยกูล  คุณแก้ว พัฒนากร (นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ) รุ่นที่  97 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพรรณานิคม โดยมีนายมนตรี  ฮ่มแสน พัฒนาการอำเภอพรรณานิคม(นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ) ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปข้อมูลทั่วไปของอำเภอพรรณานิคม
  นายสิทธะชัย  รังสิกรรพุม  พัฒนาการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาคนสกลนครด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมส่งเสริมครอบครัวพัฒนา จำนวนทั้งสิ้น 10 รุ่น (50 หมู่บ้าน) รุ่นละ 5 หมู่บ้าน  200 คน รวมทั้งสิ้น 2,000 คนครั้งนี้เป็นรุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 20-22 พ.ย. 2557  วันแรกดำเนินการที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
วันที่สองและสามศึกษาดูงานที่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
ที่ประสบผลสำเร็จ(บ้านพี่) เป็นกลยุทธ์ในการสร้างเครือข่าย
การเรียนรู้
  น่ายบุญส่ง  เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร และผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสกลนคร เปิดตัวโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบของจังหวัดสกลนคร ปี 2558 (จำนวน 50 หมู่บ้าน)
ภายใต้โครงการ "ตามรอยเท้าพ่อ"    ด้วยการนำหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด/อำเภอ ร่วมลงแขกเกี่ยวข้าวที่บ้านงิ้ว หมู่ 2 ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก และประมงจังหวัดสกลนครได้มอบพันธ์ปลา
พร้อมอาหารเม็ด ให้แก่เกษตรกรบ้านงิ้ว จำนวน 56 ราย และจังหวัดทหารบกสกลนครได้สนับสนุนชุดมวลชนสัมพันธ์ในการแสดงดนตรีขับกล่อมเสียงเพลงให้ผู้เข้าร่วมงานได้ชมฟรี เมื่อ วันที่  18 พ.ย. 2557
  นายสิทธะชัย  รังสิกรรพุม พัฒนาการจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน
ในพิธีเปิดการฝึกอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) กลุ่มเป้าหมาย ผู้นำ อช. จำนวน  248 คน
เมื่อวันที่ 13  พฤศจิกายน  2557  ณ  ศูนย์ฝึกอบรมบ้านฝั่งแดง
 อ.พังโคน  จังหวัดสกลนคร โดยมีนายไมตรี  วิริยะเจริญกิิจ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และพัฒนาการอำเภอพังโคน
บ้านม่วง และวาริชภูมิ ให้การต้อนรับ
  นายมนตรี  นาคสมบูรณ์  รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้มอบ
แนวทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ของกรมการ
พัฒนาชุมชน ให้แก่หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
 และหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน โดยเน้นความถูกต้องตามหลักการ /วิธีการพัฒนาชุมชน ถ้าไม่ถูกต้อง เข้าไปแก้ไขทันทีเพื่อเป้าหมายของกรมการพัฒนาชุมชน เมื่อวันที่  10 พฤศจิกายน 2557 ณ วังรีรีสอร์ท  อ.เมือง  จ.นครนายก
   จังหวัดสกลนคร ฝึกอบรมสร้างแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ต้น แบบ รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๑ ตุลาคม  ๒๕๕๗ ณ โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ อำเภอเมืองสกลนคร กลุ่มเป้าหมาที่เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบด้วย จนท.พช.และผู้นำหมู่บ้าน รวม ๙๐ คน
 โดยมีนายสิทธะชัย รังสิกรรพุม พัฒนาการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมและบรรยายพิเศษ เรื่องห หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  จังหวัดสกลนคร โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร ดำเนินการฝึกอบรมสร้างแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ ตุลาคม  ๒๕๕๗ ณ โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ อำเภอเมืองสกลนคร ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและผู้นำชุมชน จำนวน ๙๐ คน
  นายสินชัย ถอมสิน ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมเป็นเกยรติในพิธีเปิดงาน "OTOP ช้อปสุขใจ โอทอปทั่วไทย ของดีเมืองสกล เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2557 ณ สนามมิ่งเมือง อ.เมืองสกลนคร โดยมีนายธวัช ศิริวัธนนุกูล ปลัดจังหวัดฯ  เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
 แทนผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร และนายสิทธะชัย รังสิกรรพุม พัฒนาการจังหวัดสกลนคร กล่าวรายงานการจัดงานครั้งนี้

 ดูภาพเพิ่มเติม ที่นี่
  นายสิทธะชัย รังสิกรรพุม พัฒนาการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย
หัวหน้ากลุ่มงานฯ/พัฒนาการอำเภอเมือง/นักวิชาการพัฒนาชุมชน/เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สพจ.สกลนคร รับฟังการประชุมมอบนโยบาย
การปฏิบัติราชการ ของ
นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
  นายสินชัย  ถนอมสิน  ผู็ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ในที่ประชุมหัวหน้ากลุ่มฯ/หัวหน้าฝ่ายฯ/พัฒนาการอำเภอและนักวิชาการ ประจำเดือนตุลาคม 2557 ณห้องประชุมเทสรังสี ศาลากลางจังหวัดสกลนคร


 ภาพเพิ่มเติม
  นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
มอบโล่รางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ระดับจังหวัดที่มีผลการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.
ปี 2557 ในที่ประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือนกันยายน 2557 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมพระธาตุเชิงชุม ศาลากลางจังหวัดสลนคร(ชั้น 4) และ
นายสิทธะชัย รังสิกรรพุม พัฒนาการจังหวัดสกลนคร
เป็นผู้กล่าวรายงานในที่ประชุมฯ
  ดูภาพเพิ่มเติม

  นายบุญส่ง  เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร  มอบโล่รางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ดีเด่น และกิจกรรมพัฒนาชุมชน ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2557  ในที่ประชุมคณะกรมการจังหวัดประจำเดือนกันยายน 2557 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2554  ณ ห้องประชุมพระธาตุเชิงชุม ศาลากลางจังหวัดสกลนคร โดยมีนายสิทธะชัย  รังสิกรรพุมพัฒนาการจังหวัดสกลนคร เป็นผู้กล่าวรายงานในที่ประชุมฯ
   ดูภาพเพิ่มเติม
 
   ดูข้อมูลย้อนหล้ง คลิ๊กที่นี่


รวมหนังสือราชการ /สั่งการ/เอกสารราชการ/ข้อมูลข่าวสาร

 สำเนารายงานการประชุม ศจพ.สน.สกลนคร  ครั้งที่ 2/2557  ลงวันที่ 25 มีนาคม 2557 ดาวน์โหลดที่นี่
 หนังสือจังหวัดสกลนคร เรื่องโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำระบบสารสนเทศฯ
 แบบจัดทำแผนปฏิบัติการ(Action Plan) รายสัปดาห์/รายเดือน 2558  ดาวน์โหลด ที่นี่
 แบบรายงานทะเบียนรายชื่อคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูล
 หนังสือ จังหวัดสกลนคร เรื่องโครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจกระบวนการการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. พร้อมสิ่งที่ส่งมาด้วย1 และ 2    ดาวน์โหลดที่นี่
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา(อสพ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
 ดาวน์โหลด  แบบสอบถาม การศึกษาการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.
 ดาวน์โหลด  เอกสารการจัดทำหมู่บ้านต้นแบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
หลักเกณฑ์การคัดเลือก อปท.ดีเด่น
 กรอบข้อตกลงรายทีม สพอ. /  สพจ. คลิ๊กโหลดที่นี่   และ  แบบประเมินต้นรอบรายบุคคล คลิ๊กโหลดที่นี่
 เป้าหมายหมู่บ้านและตำบล ของการอบรมฯ  ผลประชาเสวนาหาทางออกประเทศไทย
 สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและครณะทำงานฯ(ศจพ.จ.สน.) ครั้งที่ 2/2556
 แบบแสดงความจำนงค์ร่วมจัดนิทรรศการมหกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาความยากจน ภายใต้แนวคิด "มหกรรมแก้จน สร้างคน สร้างอาชีพ สร้างรายได้อย่างยั่งยืน"  และแนวคิด "ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้"
 เอกสารประกอบการอบรมการสร้างวิทยากรกระบวนการแผนชุมชนระดับตำบล    ดาวน์โหลด ที่นี่
 หนังสือจังหวัดสกลนคร เรื่องการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ปี 2557 (เขตเมือง)  ดาวน์โหลด ที่นี่
  แบบรายงานผลความก้าวหน้าฯ(ส่งจังหวัด ทุกวันที่  10 และ 25 ของทุกเดือน)
 หนังสือจังหวัดสกลนคร เรื่อง การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2557 (เขตชนบท) ดาวน์โหลด ที่นี่
 แบบรายงานผลความก้าวหน้าฯ จปฐ (ส่งจังหวัดทุกวันที่ 10 และ 25 ของทุกเดือน)
 ดาวน์โหลด หนังสือจังหวัดสกลนคร การดำเนินงานการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ   และ    แบบรายงานข้อมูครัวเรือนที่คกเกณฑ์
 หนังสือจังหวัดสกลนคร เรื่อง การขับเคลื่แนตัวชี้วัดที่ 1.1.6 รายได้ครัวเรือน(ทั้งประเทศ)เพิ่มขึ้น ดาวน์โหลด ที่นี่
ดาวน์โหลด  สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว๑๕๙๖ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน  ๒๕๕๖  เรื่องแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จำนวนประชากรตามข้อมูล จปฐ. จังหวัดสกลนคร   ปี 2556      ปี 2555
 1.ข้อมูล คร.ยากจน    2.แบบวิเคราะห์    3.แบบแผนปฎิบัติการฯ   4. แบบสมุดบันทึก    5. แบบรายงานผล
แนวทางการดำเนินงานหมู่บ้านต้นแบบการจัดการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต    คลิ๊กดาวน์โหลด ที่นี่
และแบบทะเบียนรายชื่อหมู่บ้านต้นแบบเป้าหมาย
 แบบรายงานทะเบียนรายชื่อคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ
 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ อสพ. รุ่น 68
 

Side Page


 สถิติวันนี้ 31 คน
 สถิติเมื่อวาน 56 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
185 คน
39219 คน
488409 คน
เริ่มเมื่อ 2008-03-10

News พช.

 

 

นายบุญส่ง  เตชะมณีสถิตย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

 เว็บไซต์สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ(สพอ.) 18 อำเภอ

 สพอ.เมืองสกลนคร
 สพอ.กุสุมาลย์
 สพอ.กุดบาก
สพอ.พรรณานิคม
สพอ.พังโคน
สพอ.วาริชภูมิ
สพอ.นิคมน้ำอูน
สพอ.วานรนิวาส
สพอ.คำตากล้า
สพอ.บ้านม่วง
สพอ.อากาศอำนวย
 สพอ.สว่างแดนดิน
สพอ.ส่องดาว
สพอ.เต่างอย
สพอ.โคกศรีสุพรรณ
สพอ.เจริญศิลป์
สพอ.โพนนาแก้ว
 สพอ.ภูพาน

]ลิ๊งหน่วยงานราชการ

กระทรวงมหาดไทย
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมการปกครอง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดสกลนคร
สำนักงานจังหวัดสกลนคร
สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.สกลนคร
http://sakonnakhon.cdd.go.th/รวมดาวน์โหลดโปรแกรม
cdd  support

 

สนง.พัฒนาเทคโนโลยีอาวกาศ
และภูมิสารสนเทศ (สทอภ.)

http://sakonnakhon.cdd.go.th/