พระอาจารย์มั่น         พระอาจารย์ฝั้น        พระธาตุเชิงชุม          ประตูเมือง               ปราสาทผึ้ง


 

 

นายสิทธะชัย  รังสิกรรพุม
พัฒนาการจังหวัดสกลนคร

Search

Main Menu 

<< สาระ...น่ารู้ >>

   ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมอีเล็กทรอนิกส์
 OTOP
สกลนคร

 
  คลังข้อมูลภูมิปัญญา OTOP
 
กระบวนการจัดทำแผนชุมชน

TOT
e-market.com

สินค้า  OTOP

KM การจัดการความรู้"การบริหารการจัดการครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ"
 
 
 
 
 
 
 
   
 ค้นหา โดย Google.com
ท่องเที่ยวจังหวัดสกลนคร
ฟังวิทยุออนไลท์ สวท.สกลนคร
 
 
 ก้าวหน้าสู่  Asean


วิสัยทัศน์กรมการพัฒนาชุมชน "ชุมชนเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากมั่งคง"                                                                                                                                                                                                                                         
 
 

  
   จังหวัดสกลนคร ฝึกอบรมสร้างแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ต้น แบบ รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๑ ตุลาคม  ๒๕๕๗ ณ โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ อำเภอเมืองสกลนคร กลุ่มเป้าหมาที่เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบด้วย จนท.พช.และผู้นำหมู่บ้าน รวม ๙๐ คน
 โดยมีนายสิทธะชัย รังสิกรรพุม พัฒนาการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมและบรรยายพิเศษ เรื่องห หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  จังหวัดสกลนคร โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร ดำเนินการฝึกอบรมสร้างแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ ตุลาคม  ๒๕๕๗ ณ โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ อำเภอเมืองสกลนคร ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและผู้นำชุมชน จำนวน ๙๐ คน
  นายสินชัย ถอมสิน ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมเป็นเกยรติในพิธีเปิดงาน "OTOP ช้อปสุขใจ โอทอปทั่วไทย ของดีเมืองสกล เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2557 ณ สนามมิ่งเมือง อ.เมืองสกลนคร โดยมีนายธวัช ศิริวัธนนุกูล ปลัดจังหวัดฯ  เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
 แทนผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร และนายสิทธะชัย รังสิกรรพุม พัฒนาการจังหวัดสกลนคร กล่าวรายงานการจัดงานครั้งนี้

 ดูภาพเพิ่มเติม ที่นี่
  นายสิทธะชัย รังสิกรรพุม พัฒนาการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย
หัวหน้ากลุ่มงานฯ/พัฒนาการอำเภอเมือง/นักวิชาการพัฒนาชุมชน/เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สพจ.สกลนคร รับฟังการประชุมมอบนโยบาย
การปฏิบัติราชการ ของ
นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
  นายสินชัย  ถนอมสิน  ผู็ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ในที่ประชุมหัวหน้ากลุ่มฯ/หัวหน้าฝ่ายฯ/พัฒนาการอำเภอและนักวิชาการ ประจำเดือนตุลาคม 2557 ณห้องประชุมเทสรังสี ศาลากลางจังหวัดสกลนคร


 ภาพเพิ่มเติม
  นายสิทธะชัย  รังสิกรรพุม  พัฒนาการจังหวัดสกลนคร ได้ประชุมหัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้าฝ่ายฯ/นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกคน ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร  เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมเทสรังสี ศาลากลางจังหวัดสกลนคร เพื่อเตรียมจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
  นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
มอบโล่รางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ระดับจังหวัดที่มีผลการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2557 ในที่ประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือนกันยายน 2557 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมพระธาตุเชิงชุม ศาลากลางจังหวัดสลนคร(ชั้น 4) และ
นายสิทธะชัย รังสิกรรพุม พัฒนาการจังหวัดสกลนคร
เป็นผู้กล่าวรายงานในที่ประชุมฯ
  ดูภาพเพิ่มเติม

  นายบุญส่ง  เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร  มอบโล่รางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ดีเด่น และกิจกรรมพัฒนาชุมชน ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2557 
ในที่ประชุมคณะกรมการจังหวัดประจำเดือนกันยายน 2557
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2554  ณ ห้องประชุมพระธาตุเชิงชุม ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
โดยมีนายสิทธะชัย  รังสิกรรพุม
พัฒนาการจังหวัดสกลนคร เป็นผู้กล่าวรายงานในที่ประชุมฯ

   ดูภาพเพิ่มเติม
   นายพัณณ์เดชน์  ศรีจันทร์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) ระดับจังหวัด  เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานฯเพื่อมอบหมายเจ้าภาพตัวชี้วัด จปฐ. ระดับจังหวัด ในการแก้ไขและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนสกลนคร ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ชี้วัด จปฐ. ในปี ๒๕๕๗  เมื่อวันที่ 18 กันยายน  2557 ณ ห้องประชุมเทสรังสี ศาลากลางจังหวัดสกลนคร 
   นายสิทธะชัย  รังสิกรรพุม  พัฒนาการจังหวัดสกลนคร ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนฯและ 24 มนุษย์ทองคำ ตามโครงการ "มนุษย์ทองคำ สร้างสรรค์งาน พช.สกลนคร" เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  เมื่อวันที่ 16  กันยายน  2557 ณ ห้องประชุมภูริทัตโต  ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
   นายพัณณ์เดชน์  ศรีจันทร์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานการประชุมอนุกรรมการคณะกรรม OTOP จังหวัดสกลนคร ในวันที่ 16 กันยายน  2557  ณ ห้องประชุมเทสรังสี ศาลากลางจังหวัดสกลนคร

    นายพัณเดชณ์  ศรีจันทร์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานแถลงข่าวการนำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 29สิงหาคม 2557 
ณ  โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ อ.เมือง จังหวัดสกลนคร

      ดูภ่าพเพิ่ม ที่นี่
   
   นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน
ในพิธีมอบเข็มตราสัญลักษณ์กองทุนแม่ของแผ่นดินและพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดสกลนคร ในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ วัดป่าสันติธรรม อ.เมือง จ.สกลนคร

  นายสิทธะชัย รังสิกรรพุม พัฒนาการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จังหวัดสกลนคร เข้าร่วมโครงการ พัฒนาบุคลากร "พัฒนาเพื่อชีวิตและสังคม จังหวัดสกลนคร" ณ หอประชุมวชิราลงกร มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร  โดยมี พ.ท.นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ ตั้งคณาเป็นวิทยากร ให้ความรู้ในการฝึกอบรม
นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ประจำเดือนสิงหาคม 2557 ในวันที่ 20 สิงหาคม 2557  ณ โรงเรียนบ้านอุ่มจาน  ต.อุ่มจาน อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ร่วมกิจกรรมหน่วยบริการประชาชนให้ความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP การแก้ปัญหาคมยากจน การบริหารกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และการบริการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองกองทุนหมู่บ้าน

  นายสิทธะชัย รังสิกรรพุม พัฒนาการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานคณะกรรมการประเมินฯ ผลงานโครงการ "มนุษย์ทองคำ สร้างสรรค์งาน พช.สกลนคร"  โดยมีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ที่เป็นมนุษย์ทองคำ จำนวน 24 คน นำเสนอผลงานฯ

ดูภาพเพิ่มเติม ที่นี่
   นายสิทธะชัย  รังสิกรรพุม พัฒนาการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดงานมหกรรมส่งเสริมการออมทรัพย์อำเภออากาศอำนวย โดยมีนายอำเภออากาศอำนวยกล่าวต้อนรับและรายงานวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานโครงการฯ ร ในวันที่ 14 สิงหาคม  25578  ณ ที่ทำการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านนาฮี ตำบลนาฮี อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร


ดูภาพเพิ่ม ที่นี่
   บุคลากรของพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร เข้ารับการฝึกอบรม
ตามโครงการ  "ชาว พช. ฟุต ฟิต ฟอ ไฟ เพื่อก้าวไปสู่ประชาคมอาเซี่ยน" ระหว่างวันที่ 13 สิงหาคม  - 5 กันยายน 2557 นำโดยนายสิทธะชัย 
รังสิกรรพุม พัฒนาการจังหวัดสกลนคร ณ ห้องเรียน กศน.จังหวัดสกลนคร
เวลา 17.00 - 20.00 น.ทุ
กวันราชการ
  จังหวัดสกลนคร  นำเสนอผลการบริการจัดการชีวิตครัวเรือนยากจน เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม  2557 ณ โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ อำเภอเมืองสกลนคร โดยมีนายพัณณ์เดชน์  ศรีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน


คลิ๊กดูภาพเพิ่มเติม ที่นี่
   นายพัณณ์เดชน์  ศรีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประประธานในปารประชุมคณะกรรมการประเมินมาตรฐานแผนชุมชน ปี ๒๕๕๗
ในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม  ๒๕๕๗  ณ ห้องเทสรังสี  ศาลากลางจังหวัดสกลนคร และนายสิทธะชัย  รังสิกรรพุม พัฒนาการจังหวัดสกลนคร
ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะทำงานฯ 
 นายสินชัย  ถนอมสิน ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย คณะติดตามเพื่อประเมินโครงการพัฒนาชุมชนสกลนครใสสะอาด
ในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมเทสรังรังสี ศาลากลางจังหวัดสกลนคร โดยมีนายสิทธะชัย รังสิกรรพุม พัฒนาการจังหวัดสกลนคร หัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย/พัฒนาการอำเภอ /นักวิชาการ
พัฒนาชุมชนจังหวัด/เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วมเพื่อต้อนรับ
การประเมินฯ

นายชัยรัตน์ สุวัตธิกะ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ได้รับมอบหมายจากพัฒนาการจังหวัดสกลนคร ให้เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมพระธาตุเชิงชุม ศาลากลางจังหวัดสกลนคร  เพื่อรายงานผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และข้อมูลพื้นฐาน ปี ๒๕๗ ของจังหวัดสกลนคร
   นายพัณณ์เดชน์  ศรีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประธานคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) ระดับจังหวัด ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อรายงานผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.(เขตชนบท) และข้อมูลพื้นฐาน(เขตเมือง) ของจังหวัดสกลนคร และรับรองข้อมูลทั้ง ๒ ส่วน ก่อนส่งให้กรมการพัฒนาชุมชนต่อไป เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน  ๒๕๕๗  ณ ห้องประชุมเทสรังสี ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
ชมรมผู้นำ อช.จังหวัดสกลนคร จัดกิจกรรมทบทวนผลการดำเนินงานของผาสาพัฒนาชุมชน (อช.) และปลูกต้นไม้ ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ฝึกอบรมการพัฒนาชนบทบ้านฝั่งแดง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร โดยมีนายสิทธะชัย  รังสิกรรพุม พัฒนาการจังหวัดเป็นประธานการจัดกิจกรรมฯ

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ที่นี่
   กรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการศึกษารูปแบบที่เหมาะสม ในการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ณ ที่ทำการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต(ต้นแบบ)บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๘ ตำบลพังขว้าง อเำภอเมืองสกลนคร  โดยมีพัฒนาการ อำเภอทุกอำเภอ และ
เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอละ ๑ คน เข้าร่วมโครงการเพื่อนำเอารูปแบบ เทคนิค วิธีการ ไปใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนพัฒนากลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิตในพื้นที่ ๑๘ อำเภอ โดยนายสิทธะชัย รังสิกรรพุม พัฒนาการจังหวัดสกลนคร ได้ให้เกียรติร่วมให้การต้อนรับคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตของกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งนี้ด้วย

 นายสินชัย ถนอมสิน ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนพร้อมด้วย
 นายสิทธะชัย รังสิกรรพุม พัฒนาการจังหวัดสกลนคร นำข้าราชการ
พัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร จำนวน ๑๐๓ คน เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ในระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๓ มิถุนายน  ๒๕๕๗  ณ วัดป่าบ้าหนองไผ่ ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร

   
   นายบุญส่ง  เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ให้เกียรติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "พัฒนาผู้ประกอบการและแปรรูปข้าวฮาง"
 ในวันที่ 9 มิถุนายน  2557 ณ โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ อำเภอเมืองสกลนคร เป้าหมายประกอบด้วย กลุ่มผู้ประกอบการ จำนวน 100 คน
และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน 18 คน
โดยมีนายสิทธะชัย รังสิกรรพุม พัฒนาการจังหวัดสกลนคร เป็นผู้กล่าวรายงาน

 ประชมรับรองมาตรแผนชุมชน โดยมีรองผู้ว่าฯ นายพัณณ์เดชน์ ศรีจันทร์เป็นประธาน เมื่อวันที 21พฤษภาคม2557 ณ ห้องประชุมเทสรังสี ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
     จังหวัดสกลนคร ประชุมเชิงปฎิบัติการเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และ ลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557 กิจกรรมการดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการภายในระดับหน่วยงาน (IPA) ในวันที่ 19 พฤษภาคม  2557  ณ โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ อำเภอเมืองสกลนคร
 นายสินชัย  ถนอมสิน  ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ติดตามการดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2557 ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร และได้มอบนโยบายการดำเนินงาน OTOP แก่กลุ่มผู่ผลิตชุมชน ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน เมื่อวันที่ 23 เมษายน  2557 ณ โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ อำเภอเมืองสกลนคร
   นายสิทธะชัย  รังสิกรรพุม  พัฒนาการจังหวัดสกลนคร  เป็นประธาน
เปิดและบรรยายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์
ชุมชน กิจกรรมที่ 5 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ และพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิตชุมชน  ในวันที่ 22 เมษายน  2557
ณ โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ  อำเภอเมืองสกลนคร

  นายพัณณ์เดชน์  ศรีจันทร์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร  และ
เป็นหัวหน้าคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ระดับจังหวัด เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานฯ  ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗  ณ ห้องประชุมเทสสรังสี ศาลากลางจังหวัดสกลนคร เพื่อรายงานผลความก้าวหน้าการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และข้อมูลพื้นฐาน(เขตเมือง)
   นายบุญสง่ เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
   ดูข้อมูลย้อนหล้ง คลิ๊กที่นี่


รวมหนังสือราชการ /สั่งการ/เอกสารราชการ/ข้อมูลข่าวสาร

 แบบจัดทำแผนปฏิบัติการ(Action Plan) รายสัปดาห์/รายเดือน 2558  ดาวน์โหลด ที่นี่
 แบบรายงานทะเบียนรายชื่อคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูล
 หนังสือ จังหวัดสกลนคร เรื่องโครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจกระบวนการการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. พร้อมสิ่งที่ส่งมาด้วย1 และ 2    ดาวน์โหลดที่นี่
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา(อสพ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
 ดาวน์โหลด  แบบสอบถาม การศึกษาการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.
 ดาวน์โหลด  เอกสารการจัดทำหมู่บ้านต้นแบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
หลักเกณฑ์การคัดเลือก อปท.ดีเด่น
 กรอบข้อตกลงรายทีม สพอ. /  สพจ. คลิ๊กโหลดที่นี่   และ  แบบประเมินต้นรอบรายบุคคล คลิ๊กโหลดที่นี่
 เป้าหมายหมู่บ้านและตำบล ของการอบรมฯ  ผลประชาเสวนาหาทางออกประเทศไทย
 สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและครณะทำงานฯ(ศจพ.จ.สน.) ครั้งที่ 2/2556
 แบบแสดงความจำนงค์ร่วมจัดนิทรรศการมหกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาความยากจน ภายใต้แนวคิด "มหกรรมแก้จน สร้างคน สร้างอาชีพ สร้างรายได้อย่างยั่งยืน"  และแนวคิด "ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้"
 เอกสารประกอบการอบรมการสร้างวิทยากรกระบวนการแผนชุมชนระดับตำบล    ดาวน์โหลด ที่นี่
 หนังสือจังหวัดสกลนคร เรื่องการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ปี 2557 (เขตเมือง)  ดาวน์โหลด ที่นี่
  แบบรายงานผลความก้าวหน้าฯ(ส่งจังหวัด ทุกวันที่  10 และ 25 ของทุกเดือน)
 หนังสือจังหวัดสกลนคร เรื่อง การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2557 (เขตชนบท) ดาวน์โหลด ที่นี่
 แบบรายงานผลความก้าวหน้าฯ จปฐ (ส่งจังหวัดทุกวันที่ 10 และ 25 ของทุกเดือน)
 ดาวน์โหลด หนังสือจังหวัดสกลนคร การดำเนินงานการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ   และ    แบบรายงานข้อมูครัวเรือนที่คกเกณฑ์
 หนังสือจังหวัดสกลนคร เรื่อง การขับเคลื่แนตัวชี้วัดที่ 1.1.6 รายได้ครัวเรือน(ทั้งประเทศ)เพิ่มขึ้น ดาวน์โหลด ที่นี่
ดาวน์โหลด  สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว๑๕๙๖ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน  ๒๕๕๖  เรื่องแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จำนวนประชากรตามข้อมูล จปฐ. จังหวัดสกลนคร   ปี 2556      ปี 2555
 1.ข้อมูล คร.ยากจน    2.แบบวิเคราะห์    3.แบบแผนปฎิบัติการฯ   4. แบบสมุดบันทึก    5. แบบรายงานผล
แนวทางการดำเนินงานหมู่บ้านต้นแบบการจัดการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต    คลิ๊กดาวน์โหลด ที่นี่
และแบบทะเบียนรายชื่อหมู่บ้านต้นแบบเป้าหมาย
 แบบรายงานทะเบียนรายชื่อคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ
 
 

Side Page


 สถิติวันนี้ 242 คน
 สถิติเมื่อวาน 252 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
14989 คน
84825 คน
426397 คน
เริ่มเมื่อ 2008-03-10

News พช.

 

 

นายบุญส่ง  เตชะมณีสถิตย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

 เว็บไซต์สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ(สพอ.) 18 อำเภอ

 สพอ.เมืองสกลนคร
 สพอ.กุสุมาลย์
 สพอ.กุดบาก
สพอ.พรรณานิคม
สพอ.พังโคน
สพอ.วาริชภูมิ
สพอ.นิคมน้ำอูน
สพอ.วานรนิวาส
สพอ.คำตากล้า
สพอ.บ้านม่วง
สพอ.อากาศอำนวย
 สพอ.สว่างแดนดิน
สพอ.ส่องดาว
สพอ.เต่างอย
สพอ.โคกศรีสุพรรณ
สพอ.เจริญศิลป์
สพอ.โพนนาแก้ว
 สพอ.ภูพาน

]ลิ๊งหน่วยงานราชการ

กระทรวงมหาดไทย
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมการปกครอง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดสกลนคร
สำนักงานจังหวัดสกลนคร
สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.สกลนคร
http://sakonnakhon.cdd.go.th/รวมดาวน์โหลดโปรแกรม
cdd  support

 

สนง.พัฒนาเทคโนโลยีอาวกาศ
และภูมิสารสนเทศ (สทอภ.)

http://sakonnakhon.cdd.go.th/