พระอาจารย์มั่น         พระอาจารย์ฝั้น        พระธาตุเชิงชุม          ประตูเมือง               ปราสาทผึ้ง


 

 

นายสิทธะชัย  รังสิกรรพุม
พัฒนาการจังหวัดสกลนคร

Search

Main Menu 

<< สาระ...น่ารู้ >>

  หมู่บ้านต้นแบบสารสนเทศฯเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
   ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมอีเล็กทรอนิกส์
 OTOP
สกลนคร

 
  คลังข้อมูลภูมิปัญญา OTOP
 
กระบวนการจัดทำแผนชุมชน

TOT
e-market.com

สินค้า  OTOP

KM การจัดการความรู้"การบริหารการจัดการครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ"
 
 
 
 
 
 
 
 ดาวน์โหลด กระบวนการทำน้ำดื่มให้สะอาด
 ค้นหา โดย Google.com
แบบฟอร์มขอใช้  OA
 spot จปฐ. 2557
 ดาวน์โหลดโปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ. และข้อมูลพื้นฐานเขตเมือง ปี 2557  รุ่น  3.0.2วิสัยทัศน์กรมการพัฒนาชุมชน "ชุมชนเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากมั่งคง"                                                                                                                                                                                                                                         


  นายพัณณ์เดชน์  ศรีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประประธานในปารประชุมคณะกรรมการประเมินมาตรฐานแผนชุมชน ปี ๒๕๕๗
ในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม  ๒๕๕๗  ณ ห้องเทสรังสี  ศาลากลางจังหวัดสกลนคร และนายสิทธะชัย  รังสิกรรพุม พัฒนาการจังหวัดสกลนคร
ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะทำงานฯ

 นายสินชัย  ถนอมสิน ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย คณะติดตามเพื่อประเมินโครงการพัฒนาชุมชนสกลนครใสสะอาด
ในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมเทสรังรังสี ศาลากลางจังหวัดสกลนคร โดยมีนายสิทธะชัย รังสิกรรพุม พัฒนาการจังหวัดสกลนคร หัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย/พัฒนาการอำเภอ /นักวิชาการ
พัฒนาชุมชนจังหวัด/เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วมเพื่อต้อนรับ
การประเมินฯ

นายชัยรัตน์ สุวัตธิกะ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ได้รับมอบหมายจากพัฒนาการจังหวัดสกลนคร ให้เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมพระธาตุเชิงชุม ศาลากลางจังหวัดสกลนคร  เพื่อรายงานผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และข้อมูลพื้นฐาน ปี ๒๕๗ ของจังหวัดสกลนคร
  นายพัณณ์เดชน์  ศรีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประธานคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) ระดับจังหวัด ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อรายงานผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.(เขตชนบท) และข้อมูลพื้นฐาน(เขตเมือง) ของจังหวัดสกลนคร และรับรองข้อมูลทั้ง ๒ ส่วน ก่อนส่งให้กรมการพัฒนาชุมชนต่อไป เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน  ๒๕๕๗  ณ ห้องประชุมเทสรังสี ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
ชมรมผู้นำ อช.จังหวัดสกลนคร จัดกิจกรรมทบทวนผลการดำเนินงานของผาสาพัฒนาชุมชน (อช.) และปลูกต้นไม้ ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ฝึกอบรมการพัฒนาชนบทบ้านฝั่งแดง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร โดยมีนายสิทธะชัย  รังสิกรรพุม พัฒนาการจังหวัดเป็นประธานการจัดกิจกรรมฯ

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ที่นี่
  กรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการศึกษารูปแบบที่เหมาะสม ในการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ณ ที่ทำการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต(ต้นแบบ)บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๘ ตำบลพังขว้าง อเำภอเมืองสกลนคร  โดยมีพัฒนาการ อำเภอทุกอำเภอ และ
เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอละ ๑ คน เข้าร่วมโครงการเพื่อนำเอารูปแบบ เทคนิค วิธีการ ไปใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนพัฒนากลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิตในพื้นที่ ๑๘ อำเภอ โดยนายสิทธะชัย รังสิกรรพุม พัฒนาการจังหวัดสกลนคร ได้ให้เกียรติร่วมให้การต้อนรับคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตของกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งนี้ด้วย

 นายสินชัย ถนอมสิน ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนพร้อมด้วย
 นายสิทธะชัย รังสิกรรพุม พัฒนาการจังหวัดสกลนคร นำข้าราชการ
พัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร จำนวน ๑๐๓ คน เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ในระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๓ มิถุนายน  ๒๕๕๗  ณ วัดป่าบ้าหนองไผ่ ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร

  
  นายบุญส่ง  เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ให้เกียรติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "พัฒนาผู้ประกอบการและแปรรูปข้าวฮาง"
 ในวันที่ 9 มิถุนายน  2557 ณ โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ อำเภอเมืองสกลนคร เป้าหมายประกอบด้วย กลุ่มผู้ประกอบการ จำนวน 100 คน
และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน 18 คน
โดยมีนายสิทธะชัย รังสิกรรพุม พัฒนาการจังหวัดสกลนคร เป็นผู้กล่าวรายงาน

  นายสัมฤทธิ์  พุฒศรี  นายอำเภอเมืองสกลนคร พร้อมด้วยส่วนราชการต่างๆ ร่วมให้การต้อนรับ นายสิทธะชัย รังสิกรรพุม พัฒนาการจังหวัดสกลนคร และคณะกรรมการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงฯ ระดับจังหวัด ในวันที่ 4 มิถุนายน  2557  ณ บ้านดงยอ ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง

 คณะกรรมการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงฯ ระดับจังหวัดพิจารณาผลการดำเนินกิจกรรมของหมู่บ้านสวนสวรรค์ ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน และกิจกรรมเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่นของอำเภอภูพาน ในวันที่ 4 มิถุนายน  2557  โดยมีนายสิทธะชัย  รังสิกรรพุม พัฒนาการจังหวัดสกลนคร พร้อมคณะฯ ร่วมตรวจเยี่ยมผลการดำเนืนงาน ครั้งนี้

 นายณรงค์ วิมลโสภณกิตติ นายอำเภอพังโคน และหน่วยงานภาคีการพัฒนาของอำเภอ ต้อนรับนายสิทธะชัย รังสิกรรพุม พัฒนาการจังหวัดสกลนคร และคณะกรรมการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงฯ ระดับจังหวัด เดินทางเข้าหมู่บ้านนาเชือก ตำบลแร่ อำเภอพังโคน เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ  ในวันที่ 3 มิถุนายน  2557
  นายสิทธะชัย รังสิกรรพุม พัฒนาการจังหวัดสกลนคร พร้อมคณะกรรมการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงฯ ระดับจังหวัด ดำเนินการพิจารณาให้คะแนน บ้านโคกสว่าง ตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส โดยมีนายวัชระ ฉัตรเท นายอำเภอวานรนิวาส นำทีมภาคีพัฒนาทุกภาคส่วนร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการ ในวันที่ 3 มิถุนายน  2557
 จังหวัดสกลนคร ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข"  ณ บ้านโคกสำราญ ต.หนองหลวง อ.สว่างแดนดิน ในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม  ๒๕๕๗
  จังหวัดสกลนคร  ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" ณ บ้านโคกศิลา ตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ ในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม  ๒๕๕๗
  คณะกรรมการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" ดำเนินการพิจารณาเพื่อให้คะแนน บ้านด่านไชโย ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง ในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม  ๒๕๕๗
  คณะกรรมการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข" ดำเนินการพิจารณาเพื่อให้คะแนน บ้านนาถ่อน ตำบลหนองบัวสิม อำเภอคำตากล้า โดยมีนายอำเภอคำตากล้า และภาคีการพัฒนา ผู้นำชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม  ๒๕๕๗
  จังหวัดสกลนคร โดยคณะกรรมการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" ดำเนินการพิจารณาเพื่อตัดสินการประกวด บ้านนาเลา ตำบลบึงทวาย อำเภอเต่างอย ในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม  ๒๕๕๗
  คณะกรรมการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" ระดับจังหวัด พิจารณาเพื่อให้คะแนน บ้านหนองแข้ ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ ในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗
  
จังหวัดสกลนคร ดำเนินการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม  ๒๕๕๗  ณ บ้านนาจาน ตำบลบ้านโพน อำเภอโพนนาแก้ว


ดูรายละเอียดภาพ คลิ๊กที่นี่
  จังหวัดสกลนคร ดำเนินการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ บ้านนาดี ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
  จังหวัดสกลนคร ดำเนินการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด  ในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม  ๒๕๕๗ ณ ตำบลวัฒนา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
 จังหวัดสกลนคร ดำเนินการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม  ๒๕๕๗  ณ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 

ดูภาพเพิ่มเติม ที่นี่
  นายสิทธะชัยรังสิกรรพุม  พัฒนาการจังหวัดสกลนคร ประธาน
คณะกรรมการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข"
 พร้อมคณะฯ ร่วมพิจารณาเพื่อให้คะแนนบ้านดงเสียว ต.โพนงาม
อ.อากาศอำนวย

 จังหวัดสกลนคร โดยคณะกรรมการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" และกิจกรรมเครือข่ายพัฒนาชุมชน
ดีเด่น ประจำปี 2557 ดำเนินการพิจาณาเพื่อให้คะแนน บ้านบะหัวเมย
 ต.บะฮี อ.พรรณานิคม
โดยมี  นายสิทธะชัย  รังสิกรรพุม  พัฒนาการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานคณะกรรมการฯ
 ประชมรับรองมาตรแผนชุมชน โดยมีรองผู้ว่าฯ นายพัณณ์เดชน์ ศรีจันทร์เป็นประธาน เมื่อวันที 21พฤษภาคม2557 ณ ห้องประชุมเทสรังสี ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
    จังหวัดสกลนคร ประชุมเชิงปฎิบัติการเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และ ลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557 กิจกรรมการดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการภายในระดับหน่วยงาน (IPA) ในวันที่ 19 พฤษภาคม  2557  ณ โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ อำเภอเมืองสกลนคร
 นายสินชัย  ถนอมสิน  ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ติดตามการดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2557 ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร และได้มอบนโยบายการดำเนินงาน OTOP แก่กลุ่มผู่ผลิตชุมชน ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน เมื่อวันที่ 23 เมษายน  2557 ณ โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ อำเภอเมืองสกลนคร
  นายสิทธะชัย  รังสิกรรพุม  พัฒนาการจังหวัดสกลนคร  เป็นประธาน
เปิดและบรรยายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์
ชุมชน กิจกรรมที่ 5 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ และพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิตชุมชน  ในวันที่ 22 เมษายน  2557
ณ โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ  อำเภอเมืองสกลนคร

 นายพัณณ์เดชน์  ศรีจันทร์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร  และ
เป็นหัวหน้าคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ระดับจังหวัด เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานฯ  ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗  ณ ห้องประชุมเทสสรังสี ศาลากลางจังหวัดสกลนคร เพื่อรายงานผลความก้าวหน้าการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และข้อมูลพื้นฐาน(เขตเมือง)
  นายบุญสง่ เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
  ดูข้อมูลย้อนหล้ง คลิ๊กที่นี่


 

รวมหนังสือราชการ /สั่งการ/เอกสารราชการ/ข้อมูลข่าวสาร

 ดาวน์โหลด  แบบสอบถาม การศึกษาการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.
 ดาวน์โหลด  เอกสารการจัดทำหมู่บ้านต้นแบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
หลักเกณฑ์การคัดเลือก อปท.ดีเด่น
 กรอบข้อตกลงรายทีม สพอ. /  สพจ. คลิ๊กโหลดที่นี่   และ  แบบประเมินต้นรอบรายบุคคล คลิ๊กโหลดที่นี่
 เป้าหมายหมู่บ้านและตำบล ของการอบรมฯ  ผลประชาเสวนาหาทางออกประเทศไทย
 สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและครณะทำงานฯ(ศจพ.จ.สน.) ครั้งที่ 2/2556
 แบบแสดงความจำนงค์ร่วมจัดนิทรรศการมหกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาความยากจน ภายใต้แนวคิด "มหกรรมแก้จน สร้างคน สร้างอาชีพ สร้างรายได้อย่างยั่งยืน"  และแนวคิด "ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้"
 เอกสารประกอบการอบรมการสร้างวิทยากรกระบวนการแผนชุมชนระดับตำบล    ดาวน์โหลด ที่นี่
 หนังสือจังหวัดสกลนคร เรื่องการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ปี 2557 (เขตเมือง)  ดาวน์โหลด ที่นี่
  แบบรายงานผลความก้าวหน้าฯ(ส่งจังหวัด ทุกวันที่  10 และ 25 ของทุกเดือน)
 หนังสือจังหวัดสกลนคร เรื่อง การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2557 (เขตชนบท) ดาวน์โหลด ที่นี่
 แบบรายงานผลความก้าวหน้าฯ จปฐ (ส่งจังหวัดทุกวันที่ 10 และ 25 ของทุกเดือน)
 ดาวน์โหลด หนังสือจังหวัดสกลนคร การดำเนินงานการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ   และ    แบบรายงานข้อมูครัวเรือนที่คกเกณฑ์
 หนังสือจังหวัดสกลนคร เรื่อง การขับเคลื่แนตัวชี้วัดที่ 1.1.6 รายได้ครัวเรือน(ทั้งประเทศ)เพิ่มขึ้น ดาวน์โหลด ที่นี่
ดาวน์โหลด  สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว๑๕๙๖ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน  ๒๕๕๖  เรื่องแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จำนวนประชากรตามข้อมูล จปฐ. จังหวัดสกลนคร   ปี 2556      ปี 2555
 1.ข้อมูล คร.ยากจน    2.แบบวิเคราะห์    3.แบบแผนปฎิบัติการฯ   4. แบบสมุดบันทึก    5. แบบรายงานผล
แนวทางการดำเนินงานหมู่บ้านต้นแบบการจัดการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต    คลิ๊กดาวน์โหลด ที่นี่
และแบบทะเบียนรายชื่อหมู่บ้านต้นแบบเป้าหมาย
 

Side Page


 สถิติวันนี้ 274 คน
 สถิติเมื่อวาน 253 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
8252 คน
41830 คน
383402 คน
เริ่มเมื่อ 2008-03-10

News พช.

 

 

นายบุญส่ง  เตชะมณีสถิตย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

สพจ.สกลนคร

 เว็บไซต์สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ(สพอ.) 18 อำเภอ

 สพอ.เมืองสกลนคร
 สพอ.กุสุมาลย์
 สพอ.กุดบาก
สพอ.พรรณานิคม
สพอ.พังโคน
สพอ.วาริชภูมิ
สพอ.นิคมน้ำอูน
สพอ.วานรนิวาส
สพอ.คำตากล้า
สพอ.บ้านม่วง
สพอ.อากาศอำนวย
 สพอ.สว่างแดนดิน
สพอ.ส่องดาว
สพอ.เต่างอย
สพอ.โคกศรีสุพรรณ
สพอ.เจริญศิลป์
สพอ.โพนนาแก้ว
 สพอ.ภูพาน

]ลิ๊งหน่วยงานราชการ

กระทรวงมหาดไทย
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมการปกครอง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดสกลนคร
สำนักงานจังหวัดสกลนคร
สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.สกลนครwww.sakonnakhon.cdd.go.thรวมดาวน์โหลดโปรแกรม
cdd  support

 

สนง.พัฒนาเทคโนโลยีอาวกาศ
และภูมิสารสนเทศ (สทอภ.)

www.sakonnakhon.cdd.go.th